LM Guide

 

LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ได้นําหลักการเชิงเส้นมาประยุกต์ใช้ในการผลิตตลับลูกปืนเป็นครั้งแรกในโลก